Bảo vệ kỹ thuật số thực hành là một tài liệu hướng dẫn tự học về an ninh mạng cho những người hoạt động trong môi trường thù địch. Tài liệu này xác định các rủi ro và các giải pháp, và không giống như các tài liệu khác, tập trung vào các biện pháp dựa trên hành vi của người sử dụng. Giải pháp công nghệ chỉ là thứ cấp.

Phiên bản tiếng Anh có sẵn để tham khảo. Mỗi phiên bản địa phương hoá được dịch theo ngôn ngữ khác có thể thay đổi và khác với bản chính, tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu ở những quốc gia cụ thể. Mỗi phiên bản bản địa hoá được phát triển cùng với nhiều luật sư, nhà báo, những người bảo vệ nhân quyền và nhân viên của tổ chức phi chính phủ tại các quốc gia có liên quan.Lời giới thiệu: An ninh mạng dựa trên hành vi là một tài liệu tập ngắn trung vào việc cải thiện an ninh và an toàn kỹ thuật số dựa vào hành vi an toàn, bằng cách giúp bạn thay đổi thói quen sử dụng máy tính và điện thoại theo cách mà có thể tăng sự an toàn cho bạn, người cùng hoạt động và nguồn tin.

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu trợ giúp và đào tạo, liên hệ với Safeguard Defenders.

PDP: Dẫn

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. (WIN, Android)

PDP: Dẫn

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. (MAC, iPhone)

PDP: Giới Thiệu

Giới thiệu: An ninh mạng dựa trên hành vi là một tài liệu ngắngọnphác thảo các vấn đề và phương pháp cơ bản liên quan đến hành vi để tăng tính bảo mật và an toàn.

block-4