Languages

PDP: Giới Thiệu

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. Giới thiệu: An ninh mạng dựa trên hành vi là một tài liệu ngắngọnphác thảo các vấn đề và phương pháp cơ bản liên quan đến hành vi để tăng tính bảo mật và an toàn. Phiên bản tiếng Anh đã được cung cấp dưới dạng tham khảo. Các phiên bản thuộcngôn ngữ khác đượcthay đổi tùy theo nhu cầu xác định của các nhóm mục tiêu có liên quan và môi trường thựctế của mỗiquốc gia.

block-4