Trang web của Fundacion Safeguard Defenders  giới hạn việc thu thập dữ liệu của mình trong phạm vi sử dụng Google Analytics và chỉ thu thập siêu dữ liệu khi truy cập vào trang web cho các mục đích nội bộ, phân tích. Không có dữ liệu nào được bán hoặc chia sẻ, dưới mọi hình thức, với bất kỳ tác nhân bên ngoài nào. Tất cả dữ liệu thu thập được chỉ được truy cập bởi Safeguard Defenders và chủ sở hữu của công cụ Phân tích, Google Analytics. Fundacion Safeguard Defenders không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi lạm dụng dữ liệu nào của Google Analytics.

Fundacion Safeguard Defenders không thu thập thông tin nào về người dùng ngoài những gì Google Analytics theo dõi. Việc sử dụng Google Analytics là công cụ hoặc phương pháp thu thập dữ liệu duy nhất được sử dụng trên trang web này.

Vì Fundacion Safeguard Defenders không lưu trữ dữ liệu về người dùng, do vậy chúng tôi không thể cung cấp bản sao của dữ liệu đó cho người dùng theo yêu cầu, cũng như xóa dữ liệu đó theo yêu cầu.

block-4