Languages

english

Practical Digital Protection is a series of self-study manuals on best practices for individual digital security aimed at local civil society organisations, rights lawyers, media workers and other human rights defenders living in hostile environments. 

It is designed to assist those who are at greater risk of being subjected to prolonged interrogations, torture and confiscation of electronic equipment. It was developed in closed cooperation with local beneficiary groups who provided input on real needs and feedback on practical issues.

The series is unique in that it is not a general guide, but is customised to meet local needs. It is also more practical, focusing on safe behaviours rather than technological fixes.

There are currently English, Chinese, Vietnamese and Turkish editions. More languages are planned.

Contact Safeguard Defenders for further information or requests for assistance with training. 

PDP: Manual

Practical Digital Protection (PDP) is a full, self-study styled, manual on increasing the security and protection for those at risk in hostile environments. The manual identifies risks and solutions, and unlike other materials, is focused on behavioral measures and issues. Technological solutions is at best secondary. This edition is for Windows (WIN10) computer users and Android phone users. 

PDP: Manual

Practical Digital Protection (PDP) is a full, self-study styled, manual on increasing the security and protection for those at risk in hostile environments. The manual identifies risks and solutions, and unlike other materials, is focused on behavioral measures and issues. Technological solutions is at best secondary. This edition is for MAC (OSX) computer users and iPhone (iOS) phone users. 

PDP: Introduction

Practical Digital Protection (PDP) is a full, self-study styled, manual on increasing the security and protection for those at risk in hostile environments. The Introduction: Behavior-based Cybersecurity is a briefer document outlining basic behavior-related issues and methods to increase security and safety. The English language version have been made available as reference. Other language editions vary depending on identified needs by the relevant target groups and the country's environment. 

 

 

 

türk

Safeguard Defenders çatışmalı ortamlarda yerel sivil toplum kuruluşları, bağımsız medya ve insan hakları savunucuları için pratik dijital güvenlik üzerine bir bireysel çalışma kılavuzu serisi geliştirmiştir. Bu Pratik Dijital Güvenlik rehberleri, çatışmalı ortamlarda faaliyet yürütmenin geniş çaplı tecrübeleri, çatışmalı ortamlarda bir STK kurma, uzun soluklu izlenme ve sorgulanma, elektronik cihazlara el konulması deneyimleri ve veri hukukunun kullanımı üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca içerik olarak uygulandığı her ülkede, kılavuzu kullanmaya aday kişiler tarafından alınan geri bildirimlerle zenginleştirilmiştir. Rehberler, en başından itibaren avukatları, hak savunucularını, gazetecileri ve STK çalışanlarını içeren bir geri bildirim grubunun önerileri ve katkılarıyla yazılmıştır.

Pratik Dijital Güvenlik, çatışmalı ortamlarda faaliyet yürütenler için güvenliği arttırmaya yönelik, kapsamlı ve bireysel çalışma odaklı bir kılavuzdur. Kılavuz riskleri ve çözümleri belirtirken, ilgili diğer baskılardan farklı olarak davranışsal önlemler ve meselelere yoğunlaşmıştır. Teknolojik çözümler daha ikincil bir pozisyonda irdelenmiştir.

Bu kılavuz serileri genel olarak dijital güvenlik üzerine oluşturulmuş rehberlerden önemli bir ayrılık göstermektedir; zira daha evrensel, herkese temas edebilecek bir yaklaşım yerine yerel risklere ve gerçekliklere odaklanan, etkin bir bireysel çalışmaya uygun tasarlanmış ve teknolojik çözüm önerilerinden ziyade davranışsal olarak güvenliğin tesisine yoğunlaşmıştır.

Kılavuz serisi ilkin Çince ve İngilizce basılmıştır. Bu ilk baskıları bugün Vietnamca ve Türkçe takip etmektedir. Gelecekteki projelerin detayları için lütfen bizi tekrar ziyaret edin.

Daha fazla bilgi, araştırma veya yardım/eğitim talepleriniz için, Safeguard Defenders’la bağlantıya geçin.

Çok yakında

tiếng việt

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành là một tài liệu hướng dẫn tự học về an ninh mạng cho những người hoạt động trong môi trường thù địch. Tài liệu này xác định các rủi ro và các giải pháp, và không giống như các tài liệu khác, tập trung vào các biện pháp dựa trên hành vi của người sử dụng. Giải pháp công nghệ chỉ là thứ cấp.

Phiên bản tiếng Anh có sẵn để tham khảo. Mỗi phiên bản địa phương hoá được dịch theo ngôn ngữ khác có thể thay đổi và khác với bản chính, tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu ở những quốc gia cụ thể. Mỗi phiên bản bản địa hoá được phát triển cùng với nhiều luật sư, nhà báo, những người bảo vệ nhân quyền và nhân viên của tổ chức phi chính phủ tại các quốc gia có liên quan.Lời giới thiệu: An ninh mạng dựa trên hành vi là một tài liệu tập ngắn trung vào việc cải thiện an ninh và an toàn kỹ thuật số dựa vào hành vi an toàn, bằng cách giúp bạn thay đổi thói quen sử dụng máy tính và điện thoại theo cách mà có thể tăng sự an toàn cho bạn, người cùng hoạt động và nguồn tin.

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu trợ giúp và đào tạo, liên hệ với Safeguard Defenders.

Click to download the manual as pdf file

PDP: Dẫn

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. Bảnhướng dẫn xác định rủi ro và giải pháp, và không giống như các tài liệu khác, tập trung vào các biện pháp và vấn đề hành vi. Giải pháp công nghệ là tốt nhưngchỉ đứng thứ hai. Phiên bản này dành cho người dùng máy tính Windows (WIN10) và người dùng điện thoại Android. Phiên bản tiếng Anh đã được cung cấp dưới dạng tham khảo.

Click to download the manual as pdf file

PDP: Dẫn

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. Bảnhướng dẫn nàyxác định rủi ro và giải pháp, và không giống như các tài liệu khác, tập trung vào các biện pháp và vấn đề hành vi. Giải pháp công nghệ là tốt nhưngchỉ xếp thứ hai. Phiên bản này dành cho người dùng máy tính MAC (OSX) và người dùng điện thoại iPhone (iOS). Phiên bản tiếng Anh đã được cung cấp dưới dạng tham khảo.

PDP: Giới Thiệu

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. Giới thiệu: An ninh mạng dựa trên hành vi là một tài liệu ngắngọnphác thảo các vấn đề và phương pháp cơ bản liên quan đến hành vi để tăng tính bảo mật và an toàn. Phiên bản tiếng Anh đã được cung cấp dưới dạng tham khảo. Các phiên bản thuộcngôn ngữ khác đượcthay đổi tùy theo nhu cầu xác định của các nhóm mục tiêu có liên quan và môi trường thựctế của mỗiquốc gia.

block-4