Languages

报告

#ca56ab

中国人权律师王全璋总共经历了三次失踪。从2015年7月9日开始,当察觉到许多同事和其他律师陆续被拘留,他躲了起来。大约一个月后被抓,并迅速以“指定居所监视居住”( RSDL)关押,地点不明,然而,即使六个月后指定居所监视居住结束,他被正式逮捕并转入审前羁押场所等待审判,算是进入中国正常起诉程序,但他仍然处于失踪状态。在等待他2019年1月突如其来的庭审和必然的有罪判决期间的几年中,在中国的看守所中根本找不到王全璋这个人,这是他的又一次失踪。

拘留下的消失

王全璋下落不明的现象并非个例,实际上无论是那些被关押一年或两年后被取保候审的人,还是在经历表演性审判后入狱的人,几乎所有与“709大抓捕”运动相关的律师和法律活动人士都经历过同样的情况。尽管他们从有效失踪的系统化性质,演变成消失的嫌疑人,但该问题并未获得关注和报道。通过对大约25个案例的研究以及对其中许多受害者的访谈,这份简短的报告现在可以充分说明中国如何持续发展更多的机制,以让异议人士消失。  

 

Một nhà vận động môi trường nói như một cây gỗ trên màn hình khi cô giải thích cách cô âm mưu lật đổ nhà nước, một người đàn ông gục ngã trong những giọt nước mắt sợ hãi trong khi những người hàng xóm của ông ta - khuôn mặt của họ đầy vết cắt và vết bầm tím - buộc tội người khác lên kế hoạch cho các hành vi bạo lực, và một sinh viên Hoa Kỳ hứa sẽ không bao giờ tham gia các hoạt động chống Việt Nam nữa.

An environmental campaigner speaks woodenly on screen as she explains how she plotted to overthrow the state; a man breaks down in frightened tears while his fellow villagers – their faces covered in cuts and bruises -- accuse others of planning violent acts; and an American student promises to never again take part in anti-Vietnam activities.

一位环保倡导者在电视上表情木然地解释她是如何图谋颠覆国家;一位男性在镜头前惊恐的哭泣,而他的同乡们(他们的脸上挂满伤痕和淤青)指责他人策划了暴力行为;还有一位美国学生在镜头中承诺不再参加反越南活动。

The Director of Safeguard Defenders, Peter Dahlin, explains how civil society can bring serious human rights violators to justice.

 

An interview conducted and published by

Provided courtesy of Human Rights First.

 

Download as WORD file here.

a) For submission to U.S. only, but a similar template should be used for other jurisdictions as well, with appropriate changes.

On 21 August, Safeguard Defenders filed a comprehensive report and review of China's newest system for Enforced Disappearances, Liuzhi, to nine relevant UN Special Procedures. 

  随着中国在几起备受瞩目的案件中对外国公民进行“指定居所监视居住”措施,如康明凯(Michael Kovrig),迈克尔·斯帕沃尔(Michael Spavor)和杨恒军,应该仔细研究一下在指定居所监视居住下使用单独监禁的情况,以及它为何构成了国际法范畴下的酷刑——尤其是《联合国禁止酷刑公约》,中国已签署和批准的为数不多的重要人权公约。 由于外国公民的拘留通常(但并非总是如此)由中国国家安全部(如上述所有三个案件)或较高级别警察实施,并且他们的拘留可能影响中国外交事务,因此与中国公民相比,他们的待遇(根据已知的数据)通常较好,从有限的数据来看,指定居所监视居住的常见特征,例如身体折磨,要么未使用,要么在较有限的范围内使用。但是,中国和其指定居所监视居住系统使用了许多构成相关国际法下定义为酷刑的方法,其中之一就是单独监禁。  

 

下载 (PDF): 指定居所监视居住:采用单独监禁,实为酷刑方法

 

Pages

block-4